Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) har sitt ursprung i den verksamhet som landets fyra vanföreanstalter svarade för när det gällde vård och utbildning av personer med rörelsehinder samt i framtagandet av hjälpmedel för dessa grupper samt för döva, hörsel- och synskadade.

LÄS MER OM OSS HÄR!

Så här går ansökan till

För rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade
Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR) tar emot ansökningar om bidrag till viss verksamhet bland rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. Stiftelsen ska i huvudsak främja vård och fostran av barn och ungdomar samt vård av behövande vuxna med dessa funktionshinder. Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret, är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret, samt underlättar att leva ett normalt liv.

Längre ner på sidan finns en lista på verksamheter som styrelsen beslutat att för närvarande inte lämna bidrag till. Titta på den innan du ansöker, och läs upplysningarna på blanketten för vidare information.

Andra personer kan ansöka för aktiviteter runt funktionshinder
Det finns en särskild blankett som är avsedd att användas av andra än personer med eget funktionshinder, till exempel personal med verksamhet inriktad mot personer i SVCRs målgrupper. Bidrag kan i vissa fall beviljas till studieresor eller deltagande i konferenser i utlandet, då motsvarande erfarenheter ej kan erhållas i Sverige.

Stiftelsen kan också stödja vetenskaplig forskning och utredningsverksamhet som syftar till att begränsa verkningarna av nämnda funktionshinder. Vid större projekt bör sökande i första hand ha undersökt möjligheterna till bidrag från olika forskningsråd och dylikt. SVCR kan härvid ha en kompletterande funktion. Se blanketten för vidare upplysningar.

Denna blankett kan hämtas här nedan eller rekvireras från SVCRs kansli genom att skicka in ett frankerat svarskuvert.

Organisationerna 

SVCR grundades av åtta organisationer. Det är endast dessa som kan få medel ifrån oss, utöver privatpersoner. Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast 15 april. Ansökningar skall ha ett för respektive organisation allmännyttigt ändamål.

Verksamheter som beviljas bidrag
Hjälpmedel för att underlätta vardagslivet som beviljas bidrag är bland annat:

 • CYKEL: El-cykel, tandem-cykel, trehjulig cykel
 • DATOR: Stationar datr, ipad, mobiltelefon m.m.
 • VITVAROR: Tvättmaskin, torktummlare, diskmaskin, m.m.
 • STUDIER: Utlandsstudier vid Gallaudet universitet för döva, m.m.
 • RESOR: Rehab-resor, dock mycket begränsat
 • FRITID: Gymkort
 • SPECIALSTOLAR: Madrasser, rullatorer, övriga specialstolar
 • ÖVRIGT: Laserskrivare, Sittbänk, databord, sportrullstol, TV, höj o sänkbar stol, styrkeredskap, assistanshunds-utbildning, m.m.

Verksamheter som för närvarande INTE beviljas bidrag
SVCR:s styrelse har beslutat att för närvarande inte lämna bidrag till bland annat:

 • BIL: Körkortsutbildning, bil, bilanpassning, biltillbehör, m.m.
 • BOSTAD: Bostadsanpassning i permanentbostad, m.m.
 • BEHANDLINGAR: Kiropraktor, akupunkturbehandling, tandvård, alternativa behandlingsmetoder, m.m.
 • ÖVRIGT: Glasögon, utlandsvård, klimatresa, rehabiliteringsvård i Sverige, m.m.

Ansök innan 1 mars
Det är ett ansökningstillfälle per år. Ansökan ska ha kommit in senast 1 mars för att behandlas samma år.

På blanketten finns ytterligare upplysningar. Ansökan måste vara fullständigt ifylld, undertecknad och sändas in per post.

Skaffa intyg som styrker funktionshinder och behov
Ansökan från personer med eget funktionshinder (rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada) ska vara åtföljd av intyg från till exempel läkare, sjukgymnast eller kurator. Intyget ska styrka såväl funktionshindret som behovet av just det som ansökan gäller. Dessutom måste du skicka in en kopia på senaste taxering.

Ansök om bidrag före inköpet
Man kan inte få bidrag i efterhand. Det betyder till exempel att man inte kan köpa en tvättmaskin och sen söka bidrag för inköpet. Om man söker bidrag och köper tvättmaskinen efter att ansökningstiden har gått ut men innan man fått besked om eventuellt bidrag från SVCR, är det ”på egen risk”.

SVCR kan komma att samråda om ansökan med annan stiftelse.

Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto eller rapport
Beviljade bidrag betalas normalt i efterhand mot insändande av kvittokopia. Om bidraget gäller ett projekt, deltagande i studieresa, konferens eller liknande ska rapport lämnas.

Skriftligt besked senast i juni
Skriftligt besked lämnas senast under juni månad. Om en ansökan bedöms falla utanför ramarna för SVCRs bidragsgivning skickas den tillbaka. Man kan heller inte få något förhandsbesked.

Vänta två år innan nästa ansökan om du har beviljats bidrag
Om man beviljats bidrag från SVCR måste det ha gått minst två hela år innan man kan söka igen, t ex om någon beviljades bidrag 2008 kan man inte söka hos SVCR igen förrän år 2011. För bidrag till datorutrustning gäller att minst fyra år ska ha förflutit mellan bidragstillfällena.

Ladda ner ansökningsblanketten
Ansökan ska sändas in på en särskild blankett som kan hämtas här nedan eller rekvireras från SVCRs kansli genom att skicka in ett frankerat svarskuvert. Här nedan kan du ladda ner ansökningsblanketter som du sedan kan skriva ut, fylla i, underteckna och skicka in per post. Blanketterna finns i PDF-format. Du behöver Acrobat Reader för att se PDF-filer.

http://svcr.se/wp-content/uploads/2020/02/Ansökan-2020-enskild-obs-ny-adress.pdf

 

 

Sammarbetspartners

Eva Ramberg

Handläggare

 

Telefon: 08-744 12 90

E-post: eva.ramberg@dhr.se

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering

Hammarby allé 91,
120 63 Stockholm

Maila oss!

Ingela Eriksson

Handläggare

 

Telefon: 08-471 71 35

E-post: info@svcr.se

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering

Hammarby allé 91,
120 63 Stockholm

Maila oss!