Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) har sitt ursprung i den verksamhet som landets fyra vanföreanstalter svarade för när det gällde vård och utbildning av personer med rörelsehinder samt i framtagandet av hjälpmedel för dessa grupper samt för döva, hörsel- och synskadade.

År 1993 ombildades SVCR från en ideell förening till att bli en anslagsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade genom bidragsverksamhet som riktar sig till personer med dessa funktionsnedsättningar samt i viss mån även till personal som arbetar med dessa målgrupper.

Stiftelsen bildades av:

  • De Handikappades Riksförbund (DHR) – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
  • Hörselskadades Riksförbund (HRF)
  • Neuroförbundet (NHR)
  • Norrbacka-Eugeniastiftelsen
  • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
  • Personskadeförbundet (RTP)
  • Reumatikerförbundet
  • Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
  • Synskadades Riksförbund (SRF)

Stiftelsen SVCR förvaltar det kapital som tillfallit organisationen under årens lopp sedan 1910-talet genom testamenten, legat och liknande. Avkastningen av detta kapital används till att lämna bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av ett rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada. Därvid måste de bestämmelser som uppställts i de ursprungliga testamentena följas. Därför är SVCRs målgrupper begränsade till att gälla personer med rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada samt i viss utsträckning personal som arbetar med dessa grupper.